ก้าวสำคัญด้านความยั่งยืนของ ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ตลอดปี 2023

By / 7 months ago / News / No Comments
ก้าวสำคัญด้านความยั่งยืนของ ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ตลอดปี 2023

ผ่านมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และความรับผิดชอบ

ให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืน (Sustainability) สอดคล้องกับแผนแม่บท “Brew a Better World” จากไฮเนเก้น มุ่งมั่นพัฒนาความยั่งยืนผ่านแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และความรับผิดชอบ (Responsible) ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมา ทีเอพี ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงผลิต ผ่านโครงการนำร่องต่างๆ มากมาย

Environmental – “TAP Road to Net Zero” พันธกิจองค์กรสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของ ทีเอพี ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องภายใต้พันธกิจ “TAP Road to Net Zero” เพื่อบรรลุเป้าหมายไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral Organization) ภายในปี 2573 โดยดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 4Rs ได้แก่ Reduce, Replace, Remove และ Report

ทีเอพี ได้ริเริ่มโครงการที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในการ “เพิ่มพื้นที่สีเขียว” และสร้างโซน “ปอดสะอาด” เพื่อช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โรงผลิตในโครงการปลูกป่า 10 ไร่ และโครงการสวนเหลืองปรีดียาธร โดยตลอดทั้งปี 2566 ทีเอพี นำร่องปลูกต้นไม้เป็นจำนวนกว่า 3,179 ต้น ซึ่งสามารถปล่อยปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอต่อความต้องการของคนได้มากกว่า 6,000 คนต่อปี และกักเก็บคาร์บอนได้ เฉลี่ยราว 46 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทั้งยังจัดกิจกรรมศูนย์กระจายกล้าไม้ กว่า 3,000 ต้น เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ หวังต่อยอดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในระดับชุมชนข้างเคียงโรงผลิต พื้นที่ข้างเคียง ไปจนถึงระดับจังหวัดอีกด้วย

นอกจากนี้ ทีเอพี ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Industry Level 4: Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และใบประกาศเกียรติคุณด้านการเพิ่มพื้นที่
สีเขียว
จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการยืนยันความสำเร็จของบริษัทฯ ด้านการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมา  

Social – เดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับชุมชนรอบโรงผลิต

ในปีนี้ ทีเอพี เฉลิมฉลองครบรอบ 28 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการสานต่อแผนการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ผ่านโครงการ “ทุนน้ำใจ ทีเอพี” ที่ดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 40 ทุน ให้กับเยาวชนที่รักษาผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่จะเป็นอนาคตของชุมชน ซึ่งการสนับสนุนให้เกิดเยาวชนตัวอย่างในชุมชน ไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวผู้ที่ได้รับทุนเอง แต่ยังสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับครอบครัว ผู้คนในพื้นที่ รวมถึงสังคมโดยรอบได้เป็นอย่างดี

อีกหนึ่งสิ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนคือการรณรงค์ด้าน “ความปลอดภัยบนท้องถนน” ในชุมชน โดย ทีเอพี หวังเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนชุมชนให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) ผ่านการมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กและเยาวชนจำนวนกว่า 100 ใบ ให้กับชุมชนข้างเคียงโรงผลิตและจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปจัดสรรให้กับคนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการรณรงค์เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยแล้ว ยังช่วยปลูกจิตสำนึกการสวมหมวกนิรภัย และลดอัตราการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

Responsible – ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เริ่มมาจากภายในสู่ภายนอกองค์กร

ต่อเนื่องจากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบ ทีเอพี ยังเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก ซึ่งนอกจากการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับพฤติกรรมและข้อเสียของการดื่มแล้วขับ นั้น ทีเอพี ยังได้สร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทยทุกคน ด้วยการสื่อสารอย่างต่อเนื่องในแคมเปญ Set Zero to Drink Driving” ขับไม่เสี่ยง เลี่ยงไม่ดื่ม โดยจัดกิจกรรมภายใต้แบรนด์ไฮเนเก้น 0.0 เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ และลงพื้นที่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มไม่ขับผ่านอีเวนต์ชั้นนำ รวมถึงการสื่อสารร่วมกับพาร์ทเนอร์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ตลอดทั้งปี

บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องในปี 2567 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม โดยในทุกแผนการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานของ ทีเอพี ยึดหลักแนวคิดสำคัญในการสร้างสังคมที่น่าอยู่และมีคุณภาพสำหรับทุกคน เริ่มต้นจากในองค์กรสู่ชุมชน และจากชุมชนสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศ