ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

By / 4 months ago / News / No Comments
ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 51

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก พร้อมคณาจารย์ และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อันเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนนิสิต นักศึกษาที่เรียนดีและประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต

โตโยต้า ได้จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 51 ปี โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 1,022 ทุน มูลค่า 21,136,800 บาท ในปีนี้มีนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 12 ทุน รวมเป็นมูลค่า 960,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

• คณะวิศวกรรมศาสตร์                    จำนวน    5   ทุน       

• คณะศิลปศาสตร์                            จำนวน    2   ทุน       

• คณะอื่นๆ                                        จำนวน    5   ทุน       

โตโยต้า ยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ด้วยการ “สานโอกาส สร้างรอยยิ้ม” ส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้นำเอาทุนการศึกษาไปต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงเติบโตเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศชาติ และร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษา อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อไป