ฟอร์ด-พีดีเอ จัดฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพให้ผู้สูงวัย

By / 2 years ago / News / No Comments
ฟอร์ด-พีดีเอ จัดฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพให้ผู้สูงวัย

ครบ 300 ครัวเรือนใน9จังหวัดทั่วประเทศ

ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ ฉลองการจัดฝึกอบรมโครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต (Ford Regenerating Life) ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้สูงวัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 300 ครัวเรือนใน 9 จังหวัดทั่วประเทศครบตามเป้าหมาย หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน

“ฟอร์ด ประเทศไทย รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพในโครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และขยายการอบรมไปยังกลุ่มผู้สูงวัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการหารายได้และส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง นอกจากการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรเพื่อสร้างอาหารอย่างเร่งด่วนแล้ว เรายังแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโภชนาการ รวมถึงทักษะด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสในการหารายได้จากการขายสินค้าในชุมชนออนไลน์ นับเป็นหนึ่งในความพยายามของฟอร์ดที่ต้องการมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่” นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทยและตลาดอาเซียน กล่าว

ในปีนี้ ฟอร์ดและพีดีเอได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาอบรมทักษะอาชีพ ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยได้ขยายการส่งมอบองค์ความรู้ในภาคใต้เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้สูงวัยได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ครอบคลุม 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม กาญจนบุรี ชลบุรี ขอนแก่น เชียงราย กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ และกระบี่ ตลอดทั้งกิจกรรม ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้แนวทางการทำอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วนพร้อมลงมือปฏิบัติจริงโดยมีพืชเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น การเพาะเชื้อเห็ดป่าที่รับประทานได้หลายสายพันธุ์บนต้นยางนา การเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูง นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักในการดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย รวมถึงการฝึกใช้เทคโนโลยีเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ เมื่อจบการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับอุปกรณ์และเครื่องมือเบื้องต้นในการเพาะปลูก ได้แก่ ชุดเพาะเห็ดนางฟ้า ชุดเพาะถั่วงอกและชุดเพาะทานตะวันงอก และกล้าพืชผักสวนครัว เพื่อนำไปใช้สร้างรายได้ และบริโภคในครัวเรือนได้ด้วยตัวเอง

ฟอร์ดมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศไทย ซึ่งฟอร์ด ประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในหลากหลายกิจกรรม โดยในโครงการ ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ ประจำปี 2565 ฟอร์ด ประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณราว 1,200,000 บาทในการจัดอบรมเพื่อมอบองค์ความรู้ในด้านการสร้างอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วน เพื่อเสริมแกร่งให้กับประชากรในกลุ่มผู้สูงวัยได้พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหารายได้ และสนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดข้างล่างนี้เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์