มิชลินประกาศความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการสัญจรให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ณ กรุงสตอกโฮล์ม

มิชลินประกาศความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการสัญจรให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ณ กรุงสตอกโฮล์ม

ในการประชุมระดับโลกด้านความปลอดภัยทางท้องถนน (Global Ministerial Conference on Road Safety) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ ศกนี้  มิชลินตอกย้ำความมุ่งมั่นที่มีต่อการสัญจรอย่างปลอดภัย โดย ฟลอรองต์ เมอเนโกซ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มมิชลิน ขึ้นบรรยายนำเสนอผลงานตลอดทั้งสัปดาห์ การประชุมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มเยาวชนเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Youth for Road Safety: YOURS), องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และบริษัทเอกชนต่างๆ ไม่เพียงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวความสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 (2011-2020 Global Plan for the Decade of Action for Road Safety) แต่ยังกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงเรื่องของการสัญจรอย่างปลอดภัยเข้ากับประเด็นท้าทายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอีกด้วย

ทั้งนี้ ภายใต้เจตนารมณ์องค์กรที่มุ่งเสริมสร้างการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน มิชลินให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนมาโดยตลอด สำหรับประเทศไทย มิชลินได้ริเริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย (Michelin Safe on the Road) อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 25 ปี ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ บริการตรวจสภาพรถและสภาพยางฟรี, การแจกหมวกกันน็อกให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดประกวดวาดภาพสดในโครงการ ‘ศิลปะเด็กมิชลิน’ ให้เยาวชนไทยได้แสดงทักษะความสามารถทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน ฯลฯ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆ โดยมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

“สำหรับมิชลิน ความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญในทุกการดำเนินงานของเรา และเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดประการหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานในทุกเขตพื้นที่ดำเนินงาน เมื่อพูดถึงมิชลิน ลูกค้าจะนึกถึงความปลอดภัย ความเชื่อมั่นไว้วางใจ ประสิทธิภาพ และความแข็งแรงทนทาน ตลอดระยะเวลา 130 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินธุรกิจ เราทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อรักษาชื่อเสียงนี้เอาไว้ โดยเชื่อว่าการทำให้การสัญจรทั่วโลกมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นคือความรับผิดชอบของเรา” ฟลอรองต์ เมอเนโกซ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มมิชลิน กล่าว

กลุ่มคนอายุระหว่าง 15-29 ปี เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ด้วยเหตุนี้ ในปี 2553 มิชลินจึงได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกจัดตั้งกลุ่มเยาวชนเพื่อความปลอดภัยทางถนน หรือ YOURS ขึ้นเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่มุ่งให้ความสำคัญกับเยาวชน โดยกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทในการรับมือกับประเด็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนนทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา

เพื่อสนับสนุนแนวคิดและการดำเนินการในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน พนักงานมิชลินจากอินเดีย ไทย และบราซิล ได้ทำหน้าที่ในฐานะทูตองค์กรและตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาเยาวชนโลกสมัยที่ 2 (Second World Youth Assembly) และมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนนในแต่ละประเทศ พร้อมทั้งนำแนวทางที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ไปเผยแพร่เพื่อสนับสนุนการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับทีมงานมิชลินในภูมิภาคของตน