เกรท วอลล์ มอเตอร์ เซ็น MOU ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

By / 2 years ago / News / No Comments
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เซ็น MOU ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ผนึกกำลังส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ด้านการศึกษาและวิชาชีพ 

เกรทวอลล์มอเตอร์และวิทยาลัยนานาชาติจีนมหาวิทยาลัยกรุงเทพลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบัณฑิตพร้อมส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์จริงทางธุรกิจเพื่อนำมาต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้จริงตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV leader) ควบคู่ไปกับการให้ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้รับเกียรติจากนายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย ดร. นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้ลงนามในพิธีดังกล่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus ภายใต้ความร่วมมือนี้เกรทวอลล์มอเตอร์จะร่วมพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการทั้งทางด้านหลักสูตรตลอดจนการเรียนการสอนที่เน้นสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจและการแก้ไขปัญหาโดยจะร่วมส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์สถานการณ์จริงทางธุรกิจนอกจากนั้นยังร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสและเวทีในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาและวิชาชีพให้สามารถนำมาต่อยอดและใช้งานได้จริงทั้งที่สถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจ

นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่าเกรทวอลล์มอเตอร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติจีนมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรที่ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือนี้จะเข้ามามีส่วนช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสถานการณ์จริงพร้อมทั้งช่วยต่อยอดการศึกษาของไทยให้นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายสำคัญระหว่างเกรทวอลล์มอเตอร์และพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อพร้อมพัฒนาประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของภูมิภาค

ด้านดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่าการที่วิทยาลัยนานาชาติจีนมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ร่วมมือกับเกรทวอลล์มอเตอร์ซึ่งถือเป็นบริษัทชั้นนำด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของไทยและของโลกจะส่งผลดีเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบต่างๆเช่นการเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนการร่วมกันผลิตผลงานทางด้านวิชาการตลอดจนการสร้างโอกาสและเวทีให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ไปบูรณาการและปรับใช้ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการผู้ที่มีทักษะทางด้านภาษาจีนและสามารถสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไทยจีนได้อย่างเป็นมืออาชีพ” 

ในฐานะบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก” (Global Intelligent Technology Company) เกรทวอลล์มอเตอร์ไม่เพียงจะมุ่งมั่นขับเคลื่อนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยแต่ยังให้ความความร่วมมือกับพันธมิตรภาคส่วนต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่พัฒนาทักษะทางอาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมจริงให้กับเยาวชนชาวไทยเตรียมความพร้อมให้บุคลากรไทยสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ตามแนวทางการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม