โตโยต้าถนนสีขาว ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) และองค์กรพันธมิตร

By / 2 years ago / News / No Comments
โตโยต้าถนนสีขาว ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) และองค์กรพันธมิตร

จัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ 3rd iTIC FORUM 2022: Data-Driven Mobility & Road Safetyขับเคลื่อนข้อมูล ยกระดับความร่วมมือ เพื่อสร้างความปลอดภัยบนถนน

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย และประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ รศ.ดร. วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มร.ฮิเดโอะ อิวาซาวะ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงการพิเศษ ศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จัดงานสัมมนา “3rd iTIC FORUM 2022: Data-Driven Mobility & Road Safety” เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้ข้อมูลของมูลนิธิฯ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

     มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Traffic Information Center Foundation) หรือ “iTIC” เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ภายใต้วัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลจราจรจากภาครัฐ และภาคเอกชน มาประมวลผลเพื่อพัฒนาต่อยอด และเผยแพร่แบบ Real-time เพื่อลดปัญหาจราจร เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพระบบขนส่ง และการเดินทาง โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ฟรี ผ่าน Website และ Application ของ iTIC เพื่อใช้วางแผนการเดินทาง หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ลดอุบัติเหตุ ซึ่งความสำเร็จตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ล้วนเกิดจากความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     ภายใต้ความร่วมมือของโครงการ “โตโยต้าถนนสีขาว” โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับ มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) และองค์กรพันธมิตร มีเป้าหมายร่วมกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน นำฐานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจากระบบการจัดเก็บข้อมูล 3 ฐาน รวมกับข้อมูลของมูลนิธิฯ iTIC และกรมทางหลวง มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ นำไปสู่การหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุด ตามแนวคิด “Safer Road By Power of Data” เพื่อนำมาสร้างแผนปรับปรุงลดจุดเสี่ยงทางถนน มุ่งสู่การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ภายใต้กิจกรรม “ลด 60 จุดเสี่ยงทางถนน ในโอกาสครบรอบ 60 ปีโตโยต้า” โดยจะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ 6 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ เชียงใหม่ นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี

     ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน อันเป็นพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพ และความปลอดภัยสำหรับคนในทุกวัยของสังคม โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคนขับรถที่ดี มีวินัย และน้ำใจ เพื่อทำให้ถนนทุกสายในเมืองไทยมีความปลอดภัย เป็น “ถนนสีขาว” อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็ม และผลักดันสังคมไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมไทย ( Sustainable Development Goals) ต่อไป