โตโยต้าร่วมมือกับสถาบันไทยเยอรมัน 

By / 2 years ago / News / No Comments
โตโยต้าร่วมมือกับสถาบันไทย – เยอรมัน 

พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิคชั้นนำ 10 แห่งดำเนินโครงการ“การพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย”ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นายสมคิดประดิษฐ์กำจรชัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์   ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายสมชายจักร์กรีนทร์ผู้อำนวยการสถาบันไทยเยอรมัน  (Thai-German Institute) และดร.อภิชาติทองอยู่ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Human Development Center) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสถาบันไทยเยอรมันมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิคชั้นนำ 10 แห่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในการดำเนินโครงการการพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี  ยานยนต์  การผลิตและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโตโยต้าตลอดจนร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นอื่นๆแก่บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้ตรงกับความต้องการของ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคมที่ผ่านมา  ณห้องประชุมออดิทอเรียมอาคารพนาเวศโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ การพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันไทย – เยอรมัน พร้อมด้วย มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคนิคชั้นนำ 10 แห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และถือเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยเป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้ ทางโตโยต้ามุ่งหวังที่จะนำเอาองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยียานยนต์ การผลิต และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มาถ่ายทอดให้แก่บรรดา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และเตรียมความพร้อมให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นอื่นๆ จากประสบการณ์ตรงของบุคลากรภายในบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้แก่บรรดาบุคลากรเหล่านี้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

สำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้พร้อมรองรับต่อความต้องการแรงงาน ได้แก่

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

อุตสาหกรรมดิจิทัล

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา

ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานที่ทางโตโยต้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บรรดาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบไปด้วย 2 โครงการหลัก ได้แก่

โครงการส่งอาจารย์เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่สถาบันการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ สถาบันไทย-เยอรมัน ในการจัดสรรคณะผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกสอน ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บรรดา นักเรียน นักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ภายใต้ 2 หัวข้อหลัก อันได้แก่

1.1) โรงงานอัจฉริยะหรือ “Smart Factory” เป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ IoT (Internet of Things) เข้ามาบริหารจัดการภายในโรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างการทำงานที่เป็นระบบแบบอัตโนมัติ (Automation) ยกระดับคุณภาพของชิ้นงาน แต่ใช้กำลังคนที่น้อยลง

1.2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรือ “Productivity Improvement” เป็นการนำวิถี “การผลิตแบบโตโยต้า” มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้รับการยอมรับและถูกนำไปประยุกต์ใช้ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการผลิตที่ครบทั้งมาตรฐาน และคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการ ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ, ผลผลิต, ต้นทุน และการพัฒนาบุคลากร

สถาบันการศึกษา 7 แห่ง ที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวกับทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้แก่ 

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

3) มหาวิทยาลัยบูรพา

4) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

6) วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง

7) วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้อุตสาหกรรมยานยนต์หลักสูตรการบำรุงรักษายานยนต์สมัยใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันไทย-เยอรมัน  และสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ในเขตพื้นที่ EEC อันได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยเทคนิคบางแสน และ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในการพัฒนา หลักสูตรการบำรุงรักษายานยนต์สมัยใหม่ ให้กับผู้ประกอบการภายใต้อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มแรงงานช่างเทคนิคเพื่อให้มีความพร้อมในการก้าวสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เสริมสร้างความรู้และทักษะในการตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงพื้นฐานให้กับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสม (Hybrid Vehicle), ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle) และเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System) เป็นต้น

สำหรับความร่วมมือในการดำเนินโครงการ การพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ในครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายเพื่อจะช่วยพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรระยะสั้น ที่ต้องการยกระดับทักษะของบุคลากร หรือนักศึกษาที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยร่วมกันออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานของบริษัทฯด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศไทย ภายหลังจากการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ ในโอกาสการดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ 60 ปี ที่ยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนความสุขสู่ผู้คนและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งหวังว่าการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ โดยมีส่วนช่วยสร้างเสริมทักษะและศักยภาพที่สำคัญที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแผนงานและความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต