โตโยต้า ผนึกกำลังสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

By / 3 days ago / News / No Comments
โตโยต้า ผนึกกำลังสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เปิดหลักสูตรการอบรมและให้คำปรึกษา “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภาพผู้ประกอบการไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0”

นางปวีณานันทิกุลวาณิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายอธิศานต์วายุภาพผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและให้คำปรึกษา การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภาพผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 อาคารยาคูลท์ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรไทยต้องเร่งปรับตัว และพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงเกิดเป็นความร่วมมือขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะยกระดับผลิตภาพขององค์กรไทย และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีระยะเวลาความร่วมมือทั้งสิ้น 3 ปี นับจากวันลงนาม

การผนึกกำลังของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอันเป็นที่ยอมรับของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มาผสานกับความเชี่ยวชาญในด้านการเผยแพร่ความรู้ และการให้คำปรึกษาแนะนำของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสัมมนา การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยทุกระดับ 

โดย นางปวีณานันทิกุลวาณิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการไทยในครั้งนี้ว่า 

วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางโตโยต้าได้ร่วมมือกับทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและให้คำปรึกษาการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภาพผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 จากการที่ทั้งสองฝ่ายมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยโดยทางโตโยต้ามีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผนวกกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่มีภารกิจในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพในวงกว้างจึงนำมาสู่ความร่วมมือในครั้งนี้เรามีความคาดหวังว่าหลักสูตรโปรแกรมที่โตโยต้าพัฒนาขึ้นการอบรมและให้คำปรึกษาแล้วยังรวมถึงการเรียนรู้ผ่านสถานที่ปฏิบัติงานจริงของโตโยต้าจะสามารถทำให้ผู้ที่ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกับธุรกิจตนเองสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

พร้อมกันนี้ นายอธิศานต์วายุภาพผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเป้าหมายของความร่วมมือที่สอดคล้องกับพันธกิจในการยกระดับและขับเคลื่อนผลิตภาพแก่ผู้ประกอบการไทยในครั้งนี้ว่า

จากการที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้มีโอกาสผสานความร่วมมือกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาอย่างยาวนานภายใต้ความตั้งใจเดียวกันคือการเผยแพร่องค์ความรู้ที่สำคัญที่จะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรไทยถือเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสถาบันอย่างแท้จริง

ภายในงานยังมีการกล่าวถึงกิจกรรมแรกที่ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น ได้แก่ “Toyota Manufacturing Development Program” หรือโปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า เพื่อถ่ายทอดความรู้ในระบบการผลิตที่ได้รับการยอมรับของโตโยต้า และถูกนำไปประยุกต์ใช้ทั่วโลก ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตที่ครบทั้งมาตรฐาน และคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการ จุดเด่นของโปรแกรมนี้ คือ การที่ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกผ่านการฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญจากโตโยต้าที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีรวมถึงศึกษาดูงานสายการผลิตจริงที่โรงงานประกอบรถยนต์ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างอย่างเหมาะสมผ่านหน้างานจริง 

ซึ่งในปี 2564 มีหลักสูตรที่สามารถเปิดให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โปรแกรมนี้จำนวน 6 หลักสูตรประกอบด้วย

  • Starting the TOYOTA Way with Effective Production System 
  • TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement
  • TOYOTA Standardized Work and Kaizen: The Kaizen Essential
  • TOYOTA Kaizen Leader: Cross Boarder Kaizen
  • TOYOTA Shop Floor Management and Development System
  • TOYOTA Plant Management Requirement: Secret for Sustainable Profitability

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานตามมาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันทักษะความรู้อันทรงคุณค่าสู่ผู้ประกอบการไทยทุกระดับดั่งที่ตั้งใจ