ไทยฮอนด้า คว้ารางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

By / 6 months ago / News / No Comments
ไทยฮอนด้า คว้ารางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ประจำปี 2566 ติดต่อกัน 6 ปี ซ้อน

บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย เข้ารับรางวัลธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) และรางวัลระดับดาวทอง (Gold Star Award) ในพิธีรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งทางไทยฮอนด้าได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียวติดต่อกันมาถึง 6 ปี สะท้อนถึงการรักษามาตรฐานและความโปร่งใสของโรงงานได้เป็นอย่างดี

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เป็นโครงการที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งเจ้าหน้าที่ กนอ. ตัวแทนชุมชนและหน่วยงานราชการท้องถิ่น ทางไทยฮอนด้าได้รักษามาตรฐานโรงงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการ โดยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงงาน