01/02/2020

ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์มอบ ขาเทียม เพื่อคนพิการในถิ่นทุรกันดาร

4 months ago / 0 comments

นายประพัฒน์อัศวาดิศยางกูรผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำภูมิภาคบริษัทเอฟเอ็มพีดิสทริบิวชั่นจำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ ได้ให้การสนับสนุนขาเทียม เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ให้กับ สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์แก่คนพิการทั่วถิ่นทุรกันดาร สำหรับผู้พิการที่ด้อยโอกาศให้ได้รับชีวิตใหม่ สำหรับ บริษัท เอฟเอ็มพี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล อย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2 สำหรับการตอบแทนสังคม