Bridgestone เผยแพร่รายงานเชิงบูรณาการ

By / 1 year ago / News / No Comments
Bridgestone เผยแพร่รายงานเชิงบูรณาการ

Bridgestone 3.0 Journey 2022

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น เผยแพร่รายงานเชิงบูรณาการล่าสุดในหัวข้อ Bridgestone 3.0 Journey 2022 Integrated Report – พร้อมนำเสนอรายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ขององค์กร*1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
ที่ดียิ่งขึ้นในแนวทางและความคิดริเริ่มบริหารงานที่มุ่งมั่นเดินหน้าเพิ่มการสร้างมูลค่าให้องค์กรในระยะกลางถึงระยะยาว

หัวข้อที่นำเสนอ
⦁ พันธกิจของประธานกรรมการบริหารสูงสุดของบริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น
⦁ Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) *2
⦁ การอภิปรายของผู้นำระดับโลกว่าด้วยเรื่อง Bridgestone E8 Commitment
(พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)
⦁ ขั้นตอนการสร้างมูลค่าให้องค์กร
⦁ การบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะกลาง-ระยะยาวโดยยึดความยั่งยืนเป็นแกนหลัก
⦁ การสร้างความไว้วางใจเพื่อเผยแพร่การสร้างมูลค่าร่วม
⦁ พื้นฐานการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าให้องค์กร และบรรษัทภิบาล

ด้วยการยึดมั่นในพันธกิจ “รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนได้เริ่มดำเนินธุรกิจบนเส้นทางใหม่ของบริดจสโตนในยุค 3.0 หรือ “Bridgestone 3.0” โดยให้ความยั่งยืนเป็นแกนหลักในการบริหารและการดำเนินธุรกิจ
ซึ่งกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนมุ่งมั่นที่จะบรรลุตามวิสัยทัศน์ “สู่ปี ค.ศ. 2050 บริดจสโตนยังคงส่งมอบคุณค่าให้สังคมและลูกค้า ในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ รายงานเชิงบูรณาการ Bridgestone 3.0 Journey 2022 ชี้แจงถึงความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการสร้างมูลค่าให้องค์กรในระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งบริดจสโตนพร้อมเดินหน้ายกระดับสู่การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนในทุกมิติโดยยึดมั่น “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)”
รายงานเชิงบูรณาการ Bridgestone 3.0 Journey 2022 ได้รวบรวมข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน มีรายละเอียดอย่างครอบคลุมซึ่งเคยนำเสนอในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนขององค์กรมาก่อน*4 เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสร้างมูลค่าให้องค์กรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบริดจสโตนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยรวมกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนไว้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนหวังว่ารายงานฉบับนี้จะสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสร้างมูลค่าใหม่ร่วมกัน ในขณะเดียวกันยังส่งเสริมความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมและแผนการดำเนินงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมกลยุทธ์ทางธุรกิจและความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ

มร. ชู อิชิบาชิ ประธานกรรมการบริหารสูงสุดของบริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ได้ให้รายละเอียดเนื่องในโอกาสที่มีการเผยแพร่รายงานเชิงบูรณาการ Bridgestone 3.0 Journey 2022 ดังต่อไปนี้

“เราจะรุดหน้าการเดินทางของ Bridgestone 3.0 สู่การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนพร้อมกับเพื่อนพนักงาน, สังคม, พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าของเราโดยยึดมั่นใน “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของ
บริดจสโตน)” ซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการบริหารควบคู่ไปกับการสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดี
ในพันธกิจ, วิสัยทัศน์ และกิจกรรมต่างๆ ของบริดจสโตน และเพื่อโลกใบนี้ที่คนรุ่นต่อไปในอนาคตไว้วางใจให้เราดูแล
โดยทุกท่านพร้อมหรือยังที่จะร่วมเดินทางไปกับบริดจสโตน”

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นภาพรวมของหัวข้อ, ประเด็นสำคัญ และความคืบหน้าของกิจกรรม*5 ซึ่งรายงานอยู่ในรายงานเชิงบูรณาการ Bridgestone 3.0 Journey 2022

พันธกิจของฝ่ายบริหารที่มีต่อวิสัยทัศน์
⦁ พันธกิจของฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในสังคม โดยมี “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” เป็นแกนหลักในการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงาน “พันธกิจของประธานกรรมการบริหารสูงสุดของบริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น”, “การอภิปรายของผู้นำระดับโลก” และ “สารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินสูงสุดของบริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น”

การบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะกลาง-ระยะยาวด้วยการยึดมั่นความยั่งยืนเป็นแกนหลัก
⦁ ภาพรวมและข้อมูลความคืบหน้าของกลยุทธ์ธุรกิจระยะกลาง-ระยะยาว ซึ่งยึดมั่นหลักความยั่งยืนเป็นแกนหลักของการบริหารและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนธุรกิจระยะกลาง (ค.ศ. 2021-2023) ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมสำหรับการนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจหลัก, ธุรกิจที่กำลังเติบโต และธุรกิจที่กำลังสำรวจใหม่
⦁ ภาพรวมและข้อมูลความคืบหน้าของการริเริ่มในการรุดหน้าดำเนินการตามกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ซึ่งเชื่อมโยงรูปแบบธุรกิจของเราเข้ากับความมุ่งมั่นสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและความเป็นกลางทางคาร์บอน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
⦁ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดริเริ่มซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ทุนมนุษย์, นวัตกรรม, ทุนทางปัญญา,
การออกแบบ เป็นต้น) ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ความคิดริเริ่มในการสร้างความไว้วางใจเพื่อเผยแพร่การสร้างมูลค่าร่วม
⦁ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดริเริ่มระดับโลกเพื่อให้การดำเนินงานมีความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและชุมชน และกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต เพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคม, พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า ในการสร้างมูลค่าร่วมกัน โดยยึดมั่น “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” อย่างแท้จริง

หลักพื้นฐานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าให้องค์กร
⦁ ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์, การบริหารความเสี่ยง และพื้นฐานการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้
⦁ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดเผยข้อมูลตามคำแนะนำของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
⦁ การแก้ไขนโยบายสิทธิมนุษยชนสากลในปี ค.ศ. 2022 ซึ่งเป็นการเปิดเผยเป้าหมายการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน และความคืบหน้าของการริเริ่มการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ต้องให้ความสนใจเป็นลำดับแรกในฐานสากลผ่านการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนโดยบุคคลที่สามซึ่งดำเนินการในปี ค.ศ. 2021
⦁ การแก้ไขนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนทั่วโลกในปี ค.ศ. 2021 เพื่อรวมข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มกิจกรรมการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน, การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและเป้าหมายที่สะท้อนถึงการแก้ไขนี้, การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง และการดำเนินการตามกลไกการร้องทุกข์