PTG ลงนาม MOU กรมทรัพยากรทางทะเลฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย

By / 2 months ago / News / No Comments
PTG ลงนาม MOU กรมทรัพยากรทางทะเลฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย

ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลน

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (Thailand Mangrove Alliance) โดยมีดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารหรือผู้แทนจากบริษัทเอกชนทั้ง 33 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต 2567 เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมุ่งสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง