“ลมหายใจไร้มลทิน”มอบรางวัล

By / 5 months ago / News / No Comments
“ลมหายใจไร้มลทิน”มอบรางวัล

การประกวดปี 2566

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประกวดกิจกรรมประจำปี 2566 ซึ่งประกาศผล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ 4 ประเภท ดังนี้

ประกวดเรียงความหัวข้อ ถ้าประเทศไทยปราศจากคอร์รัปชัน

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงพิชญาภา เสริฐศรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดขอนแก่น

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นายเฉลิมราชย์ อาจธัญกรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาวชโลทร กิจกาญจน์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง

เพลง “คิดดี ทำดี”

ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ เด็กหญิงธนัชญา ศรีนุช โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพมหานคร

ระดับประถมศึกษา ประเภทหมู่ ได้แก่ ทีมคิดดีจะรัก คิดรักจะดี โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร

เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทเดี่ยว ได้แก่ นางสาวทัตพิชา กิตติพนังกุลโรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทหมู่ ได้แก่ ทีม 3 มุม

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ นางสาวพิมพ์วลัญช์ ดุษฎีปรีชา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

หัวข้อ “สังคมเข้มแข็ง ลมหายใจยั่งยืน”

ระดับปฐมวัย ได้แก่ เด็กหญิงววรส    อิทธิพลานุคุปต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงปรรณ ขติยะสุนทร โรงเรียนวชิราลัย จังหวัดเชียงใหม่

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นายรชฏ ศิริรจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

ประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิต New Normal”

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)ได้แก่ทีม มนว.โปรดักชั่น โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ ทีม Blue Plok Kan มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร