ฮอนด้า สานต่อโครงการ Honda Dream School ปีที่ 19

By / 3 months ago / News / No Comments
ฮอนด้า สานต่อโครงการ Honda Dream School ปีที่ 19

รวมพลังจิตอาสาปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เยาวชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามเป้าหมายฮอนด้าปี พ.ศ. 2593 เดินหน้าปลูกฝังจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทั้งบนท้องถนนและการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านโครงการ “ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” หรือHonda Dream School” ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 19 ใน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแสนสุข จ.กรุงเทพฯ  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนวัดบ้านช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ รวมนักเรียนกว่า 900 คน รวมถึงรวมพลังจิตอาสาพนักงานฮอนด้า ครู นักเรียน และตัวแทนชุมชนใน 3 พื้นที่ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาวะแวดล้อมของโรงเรียนให้
น่าอยู่และปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พร้อมส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ในระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567

สำหรับ โครงการ “ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” หรือ“Honda Dream School” ปีที่ 19 เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความมุ่งมั่นของฮอนด้าในการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายของบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2593 (Honda Target 2050) ใน 2 ทิศทางหลัก ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นทำให้ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ของฮอนด้า มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมปลอดมลพิษ และด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทั่วโลกให้เป็นศูนย์  โดยโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ได้แก่
    1. การทำแปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะการเกษตร โดยผลผลิตที่ได้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนอีกด้วย
    1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ขยะ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการออมเงินผ่านธนาคารขยะ
    1. การให้ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน ด้วยการสนับสนุนระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 10 กิโลวัตต์ เพื่อใช้เป็นพลังงานสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของโรงเรียน สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 5,947 kg CO2 ต่อปี
    1. การปรับปรุงและปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ อาทิ ปลูกต้นไม้ ปูสนามหญ้า ทาสีกำแพงโรงเรียนและเครื่องเล่น

2. กิจกรรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องการใช้ถนนอย่างปลอดภัย และข้อควรปฏิบัติแก่นักเรียน จัดทำห้องเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน รวมทั้งปรับปรุงพื้นและเส้นทางจราจรบริเวณโรงเรียนตามแนวทางถนนปลอดภัย อาทิ การปรับปรุงและทาสีทางม้าลาย การติดตั้งป้ายจราจรและกระจกบริเวณทางโค้ง เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ

 ฮอนด้า พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการ “ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” หรือHonda Dream School เพื่อปลูกฝังเรื่องความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนไทย เพราะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมปลอดมลพิษและปลอดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต