โตโยต้า ส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมตัวถัง และ พ่นสีรถยนต์

By / 10 months ago / News / No Comments
โตโยต้า ส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมตัวถัง และ พ่นสีรถยนต์

ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมพิธีส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรช่างซ่อมตัวถัง และพ่นสีรถยนต์ โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธี ทำการส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 21 คน เข้าทำงานกับ บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เริ่มสนับสนุนการฝึกในหลักสูตร ช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 มีระยะเวลาของหลักสูตร 120 ชั่วโมง โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ ภายใต้การรับรองคุณภาพโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งโตโยต้า และบริษัทในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานช่างสีรถยนต์ ได้ให้การสนับสนุนวัสดุฝึก อุปกรณ์ วิทยากร พร้อมทั้งรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าทำงานในกลุ่มผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า โดยตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา สามารถผลิตช่างตัวถัง และช่างสีรถยนต์ เข้าทำงานแล้วทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน